Dành cho các GV đang trực tiếp quản lý phòng bộ môn tin tại đơn vị THCS
Tài liệu của Tổ bộ môn Tin SGD cung cấp
Link tải: TPTDM