- Nếu đơn vị "quên" tài khoản, mật khẩu. Phải dùng email trường gửi đề nghị qua email emis@tptdm.edu.vn để được khởi tạo lại mặt định.
- "không" ở các trường hợp: nhắn tin, gọi điện thoại.