Em có thắc mắc là khi em vào website: http://thlthg.tptdm.edu.vn/
Ngày mở là 03/11/2015 mở Lịch tuần: Tuần 12. thì thấy nội dung đã đăng.
1.JPG
Sau đó mở qua Tuần 11. Thì không thấy nội dung đã đăng lên.
2.JPG
Tiếp theo muốn xem được Lịch của tuần 11 này phải bấm vào chữ "Tuần trước" thì bộ lịch mới hiện ra.
3.JPG
Vậy cho em hỏi:

Có cách nào mà mình mỗi lần bấm và Lịch tuần nào thì hiện ra nội dung của lịch tuần đó không ?
Ví dụ như bấm tuần 10, thì hiện ra liền nội dung tuần 10,
Bấm tuần 12 thì hiện ra nội dung của lịch tuần 12.