Gần đến thời điểm báo cáo rồi mà còn bị lỗi, Thầy (Cô) nào biết xin hỗ trợ dùm.
Vào nhập điểm chi tiết của phần mềm VEMIS_Mark
Chọn năm học - học kỳ - lớp học - môn học rồi là bị báo lỗi sau:
loi nhap lieu.jpg